HABER AKIŞI

YGS'ye geç kalanlar için karar çıktı!

 Tarih: 04-05-2017 13:00:00
YGS sınavındaki 15 dakika kuralıyla ilgili ÖSYM kararını verdi.

YGS sınavında 15 dakika mağdurlarıyala ilgili ÖSYM kararını verdi. Kamu  Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararına ilişkin ÖSYM  Yönetim Kurulunca  değerlendirme yapıldı. ÖSYM'nin değerlendirmesinde, KDK'nın iki tavsiye kararından birinin,  "Kurumumuza başvuran …… ve 117 adayın sınav saatinden önce sınav binalarında  hazır bulunmalarına rağmen sınav binasına alınmamalarından doğan  mağduriyetlerinin (LYS'ye girmeye hak kazanan öğrenciler açısından yeni  mağduriyetlere yol açmayacak şekilde) giderilmesi" yönünde olduğu hatırlatıldı.  "KDK’ya başvuran adayların mağduriyetlerinin giderilmesinden kastın,  bu adaylara yönelik yeni bir sınav yapılması ise 117 kişi ve benzer durumdakilere  ilişkin bu tavsiyenin aşağıda açıklanan nedenlerden dolayı yerindelik ve  uygulanabilirlik ilkelerine uygun olmadığı değerlendirilmektedir." ifadesine yer  verilerek, şunlara işaret edildi:

 "Tavsiye kararına yerindelik açısından bakıldığında, 15 dakika kuralı,  yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, sınav güvenliğinin gereği gibi  yerine getirilmesi ve sınav öncesi işlemlerin sınav başlamadan önce tamamlanması  gerekçeleriyle hukukun genel ilkelerinden olan gereklilik, elverişlilik ve  orantılılık ilkelerine uygun bir şekilde oluşturulmuş, idare tarafından tüm  araçlarla kamuoyuna ve ilgililere zamanında duyurulmuş, sınava girecek tüm  adaylara da yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

 Geç kaldığı için sınava alınmama bir ceza olmadığı için konunun  cezalara ilişkin yargı kararlarıyla oluşmuş hukuki durum kapsamında  değerlendirilmemesi daha isabetli bir yaklaşım olacaktır. Sınava geç kalanın  alınmaması durumu, aday bakımından ancak bir ön şartın zamanında yerine  getirilmemesinin zorunlu sonucuna maruz kalma olarak değerlendirilebilir. Bu  durumda idarenin düzenleyici işlemleri nedeniyle oluşan bir mağduriyetten söz  edilemez. Tüm iş ve işlemlerin zamanlı ve disiplin içinde yerine getirilmesini  ilke edinen ÖSYM tarafından yapılan genel duyuruların yanı sıra tüm adaylara  elektronik onay sistemi ile birebir tebliğ edilen, 'süresi içinde sınav binasına  giriş yapmayan adayların sınava alınmaması kuralı', hizmetin gerekleri dikkate  alındığında bireylerin eğitim haklarına ölçüsüz müdahale edilmesi olarak kabul  edilemez."

HER SINAVDA MUHTEMEL OLAYLAR

ÖSYM'nin değerlendirmesinde, milyonlarca adayın katıldığı sınavlarda  kusur, ihmal, tedbirsizlik, özensizlik, önem vermeme, yanlış bilme, unutkanlık  veya kendi iradesine bağlı olmayan kaza, hastalık, hava koşulları, trafik  yoğunluğu gibi nedenlerle sınava katılamayan adaylar bulunmasının, her sınavda  muhtemel olduğu anımsatıldı. Bu ve buna benzer gerekçelerle sınava geç kalan adayların sınava  alınmamasının, idare tarafından adayların temel haklardan mahrum edilmesi olarak  değil sınava özgü hizmetin gereklerinin bir sonucu olarak değerlendirilmesi  gerektiğine dikkat çekilen değerlendirmede, "Nitekim kamu idarelerine ve yargı  mercilerine yapılan hak arama başvurularında, KDK’ya yapılan başvurular da dahil  olmak üzere, belirli süreler aranmakta, bu süreler içinde yapılmayan başvuruların  işleme alınmaması, Anayasa'nın teminat altına aldığı temel haklardan yoksun  bırakılma olarak değerlendirilmemektedir." bilgisine yer verildi.

 "Kılavuzda belirlenen zamanda başvurusunu yapmayan veya yapamayan,  fotoğraf ve diğer bilgilerini zamanında güncellemeyen, başvuru yaptığı halde  ücretini ödemeyen veya ödeyemeyenlere sınava giriş belgesinin düzenlenmemesinin,  bütün bunları yapmasına rağmen sınava giriş belgesi ve geçerli kimlikleri yanında  olmadan sınav binasına gelen adayların sınav salonlarına alınmaması ile yine  kılavuzda belirlenen zamanda sınav binasına gelmeyen veya gelemeyen adayın durumu  arasında sebep ve sonuçları bakımından hiçbir fark bulunmamaktadır." vurgusu  yapılan ÖSYM'nin değerlendirmesinde, "Bunların hiç birisi adaylara verilen bir  ceza olmayıp, adayın kendi ihmal, kusur veya tedbirsizliği nedeniyle, yararlanma  kuralları şartları taşıyan herkes için aynı olan haklardan faydalanamamasıdır."  ifadelerine yer verildi.

 İKİ SINAVIN BİRLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL     

ÖSYM'nin değerlendirmesinde, şunlar kaydedildi:  "Tavsiye kararına uygulanabilirlik açısından bakıldığında, geç kaldığı  için sınava alınmayan adaylar için yeni bir sınavın yapılması halinde, yeni  sınavdan geçerli puan alan her adayın 2017 YGS sonuçlarıyla birlikte açıklanan  önceki sıralamaya dahil edilebilmesi için, aday sıralamasının tüm adaylar için  yeniden yapılması gerekecektir. 15 dakika kuralı nedeniyle sınava katılamadığını  belirten adaylara yönelik yeni bir sınav yapılması durumunda kaçınılmaz olarak  iki sınav arasında kolaylık-zorluk tartışması ortaya çıkacaktır. İki sınavın  tamamen denk kabul edilmesi ancak daha önce benzer aday kitlelerinin katıldığı  sınavlarda sorulmuş aynı güçlük ve ayırt edicilik özelliklerine sahip soruların  sorulması ile mümkündür.  Ülkemizde sınav soruları, yargı kararları sonucu kamuoyuna  açıklandığından, yeni bir sınavın daha önce denenmiş, güçlük ve ayırt edicilik  parametreleri belli sorularla yapılması mümkün değildir. Farklı aday kitlesine  güçlük ve ayırt edicilik parametreleri belirlenmemiş farklı sorularla yapılacak  olası bir sınavın test puanı ortalamaları ile sonuçları açıklanan 2017-YGS test  puanı ortalamaları aynı olmayacaktır. Bu yüzden yeni sınavın sonuçlarının diğer  adayların sonuç ve sıralamasını negatif yönde etkilemeksizin, yani 2017 YGS ile  LYS’ye girmeye hak kazanan adayları mağdur etmeden iki sınav sonucunun  birleştirilmesi teknik olarak mümkün değildir."    YGS sınavının bir baraj sınavı olma yanında, aynı zamanda bir sıralama  sınavı olduğuna işaret edilen değerlendirmede, sıralama sınavlarında, adayların  aldıkları puanlara göre başarı sıralamasına tabi tutulduğu aktarıldı.

   Herhangi bir sıralama sınavında başarı sırası hesaplanırken, önce  adayların puanlarının hesaplandığı, sonra büyükten küçüğe doğru sıralandığı ve  her adaya bulunduğu yer ile ilgili bir başarı sırası verildiği anlatılan  değerlendirmede, "Aynı doğru-yanlış sayıları ve puana sahip birden fazla aday  olması durumunda, başarı sırası bu adaylar için aynı olmakta, bir sonraki başarı  sırası aynı sıraya sahip aday sayısı atlanarak verilmeye devam edilmektedir."  denildi.

  Bu kapsamda, her adayın sıralamadaki yeri ile kendisinden yüksek puan  alanların sayısını tam olarak bilebildiğine işaret edilen değerlendirmede, şu  bilgiler paylaşıldı:  "Böylesi bir durumda yapılacak yeni bir sınavın puan ve sıralaması,  tüm adaylar için yeniden değerlendirme işlemi yapılmasını zorunlu kılacak olup  yeni sınava giren ve puanı hesaplanan her bir aday 2017 YGS sonuçları ile  birleştirildiğinde, barajı geçemeyenler de dahil olmak üzere, kendisinden düşük  puan almış tüm adayların başarı sırasının düşmesine neden olacaktır. Bu ise  başarı sırası değişecek adayların haklı itirazına neden olacak ve yeni sınavla  önceki sınavın eşdeğerliği tartışmasına yol açacaktır. Böyle bir durumda kurala  uymayan görece az sayıda adayın, kurala uyanların eğitim haklarını ölçüsüz bir  şekilde maddi ve manevi olarak olumsuz yönde etkilemesi söz konusu olacaktır. Bu  sebeple sınav binasına kılavuzda ilan edilen zamanda gelmiş ve sınavla ilgili tüm  kurallara riayet etmiş olan adayların herhangi bir mağduriyete uğramasına yol  açmadan yeni bir sınavın yapılması mümkün değildir. Diğer bir konu da olası bir  sınavda KDK’ya başvuran adaylar dışında bu saatlerde sınav binası önünde olan tüm  adayların kapsanmasıdır ki bu konuda bir kayıt tutulmadığından bu tür durumda  olan adayların tam sayısı bilinmemektedir.    Sayılan nedenlerle tavsiye kararında belirtilen '……117 adayın sınav  saatinden önce sınav binalarında hazır bulunmalarına rağmen sınav binasına  alınmamalarından doğan mağduriyetlerinin (LYS ye girmeye hak kazanan öğrenciler  açısından yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde) giderilmesi'nin, açıklanan  bilimsel ve teknik nedenlerle mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir."

  15 DAKİKA KURALI DEVAM EDECEK

 ÖSYM'nin değerlendirmesinde, KDK'nın ikinci tavsiye kararının "Sınav  saatinden 15 dakika önce sınav binası önünde hazır bulunma kuralının gözden  geçirilerek bundan sonraki sınavlarda benzer Radikal kararların alınması  durumunda ölçülü ve orantılı davranılması ve yumuşak geçiş yapılarak, adayların  ve ailelerinin iletişim ve medya araçları ile yeterince bilgilendirilmeleri" ile  ilgili olduğu hatırlatıldı. Merkez tarafından yılda yapılan ortalama 40 sınavın her birinin aday  kitlesinin birbirinden farklı olduğunun ve dolayısıyla tüm kuralların her farklı  sınava başvuran adaylar için bir ilk olma özelliği taşıyabildiğinin anlatıldığı  değerlendirmede, "Bir kural ile ilk kez karşılaşan adaylar her zaman olacaktır."  denildi.

  Yıllardan beri uygulanmakta olan, istikrar kazanmış ve adayların  binaya alınmamasına veya sınavlarının iptal edilmesine yol açan cep telefonu, kol  saati gibi yasaklı eşyaları yanında bulundurma, sınava giriş belgesi olmadan  sınava alınmayı talep etme, nüfus cüzdanı ve pasaport dışında kimlik belgeleriyle  sınava girmeye çalışma gibi kural ihlalleri nedeniyle sınavı iptal edilen  adaylara her sınavda rastlandığı vurgulanan değerlendirmede, şunlar kaydedildi: "İhlalleri azaltmak için kuralların esnetilmesinin veya  kaldırılmasının faydalı olmayacağı ve çözüm üretmeyeceği değerlendirilmektedir.  Sınavlarda herhangi bir kuralın ihlal edilmemesi ideal olanıdır ancak bu pratikte  mümkün olmadığı için ihlalleri en aza indirmeye yönelik caydırıcı tedbirler  alınmalıdır. Kural ihlallerini azaltmanın en etkili yolu, kuralların ayırım  yapılmaksızın tüm adaylara aynı titizlikle uygulanması ve bu konuda hiç kimseye  veya aday gruplarına istisna tanınmamasıdır.

  Tavsiye kararında belirtilen, 15 dakika kuralından herkesin haberdar  olabilmesi için yıllara yayılmış bir yumuşak geçişin bu süreçte, ÖSYM'nin  yukarıda bahsedilen adayları ve kamuoyunu bilgilendirmelerinin yanı sıra, KDK  aracılığı ile de konunun basına geniş ölçüde yansıması sonucu, sınav binalarına  soruların cevaplanmaya başlanma saatinden en geç 15 dakika önce gelme gerekliliği  artık yeterince duyulmuş olduğu için, uygulamanın öğrenilmesi için yıllara  yayılmış bir geçişe de ihtiyacın kalmadığı değerlendirilmektedir. "
 

  Kaynak: haber7.com
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  DİĞER EĞİTİM HABERLERİ
  URFA HABERLERİ
Jandarma Genel Komutanı ORG. Arif Çetin Şanlıurfa’da Jandarma Genel Komutanı ORG. Arif Çetin Şanlıurfa’da Birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Jandarm..
"Köyü kalkındırmadan ülkeyi kalkındıramayız" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tarımı gelişmemiş, kend..
Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı, Ülke Genelinde Örnek Proje Olacak Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı, Ülke Genelinde Örnek Proje Olacak Eyyübiye Belediyesi tarafından Pazartesi günü açılışı yapılacak olan Kitap Otağı..
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi..
  GÜNDEM HABERLERİ
Yargıtay'ın aldığı karar: Emeklilik imkanı bu kişilere de getirilecek! Yargıtay'ın aldığı karar: Emeklilik imkanı bu kişilere de getirilecek! Yargıtay bünyesinde alınan emsal karar doğrultusunda, işveren tarafından primler..
Meyve yüklü TIR devrildi: 2 yaralı Meyve yüklü TIR devrildi: 2 yaralı Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan meyve yüklü TIR devrildi, 2 kişi ya..
Mutabakat sonrası dualarla İdlib’e uğurlandılar Mutabakat sonrası dualarla İdlib’e uğurlandılar Rusya ile sağlanan mutabakat sonrasında İdlib'e ilave asker gönderileceği kararı..
Türkiye'de böylesi ilk kez yaşandı! Türkiye'de böylesi ilk kez yaşandı! Çorum'da aralarında, seyir halindeki araçtan inip cep telefonu ile çekim yaparak..
  SİYASET HABERLERİ
Savcıdan Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler talebi! Savcıdan Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler talebi! İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılamada, istinaf savcısı..
AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalar AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalar AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu ve başkan Erdoğa..
Erdoğan’ın ABD ziyaretinin detayları belli oldu Erdoğan’ın ABD ziyaretinin detayları belli oldu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD ziyareti kapsamında 25 Eylül'de Birleşmiş Mille..
İbrahim Kalın: Her an her şey olabilir! İbrahim Kalın: Her an her şey olabilir! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın düzenlediği basın toplantısında FETÖ'ye n..
  SPOR HABERLERİ
F.Bahçe'den Ersun Yanal ve Carlos açıklaması! F.Bahçe'den Ersun Yanal ve Carlos açıklaması! Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Semih Özsoy, TRT Spor ekranlarında Dinamo Zagreb ve..
Kasap borçları yüzünden kupalarına el konuldu Kasap borçları yüzünden kupalarına el konuldu Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Manisasapor'un kupalarına, bir kasap e..
Fatih Terim'den ilk 11'e Süper Lig ayarı Fatih Terim'den ilk 11'e Süper Lig ayarı Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskovayı 3-0 ile geçen Galatasaray'da moraller y..
UEFA'dan şok karar! Galatasaray... UEFA'dan şok karar! Galatasaray... Fransa'da yayınlanan L'Equipe gazetesinin haberine göre UEFA, Galatasaray, Milan..
Henüz anket oluşturulmamış.
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 24 7 3 75 33 75 +42
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 78 36 72 +42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 +28
4 Beşiktaş 34 21 5 8 69 30 71 +39
5 Trabzonspor 34 15 9 10 63 51 55 +12
6 Göztepe 34 13 11 10 49 50 49 -1
7 Sivasspor 34 14 13 7 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 14 8 44 55 44 -11
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 38 45 43 -7
11 Akhisarspor 34 11 14 9 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 17 6 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 16 8 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 37 54 33 -17
18 Karabükspor 34 3 28 3 20 86 12 -66
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 34 20 5 9 68 38 69 +30
2 MKE Ankaragücü 34 18 7 9 55 34 63 +21
3 Boluspor 34 18 10 6 53 30 60 +23
4 Ümraniyespor 34 17 9 8 49 35 59 +14
5 BB Erzurumspor 34 14 9 11 56 44 53 +12
6 Gazişehir Gaziantep FK 34 15 11 8 57 38 53 +19
7 Altınordu 34 15 11 8 55 45 53 +10
8 Balıkesirspor Baltok 34 16 11 7 56 46 52 +10
9 İstanbulspor 34 14 12 8 45 39 50 +6
10 Elazığspor 34 13 12 9 53 44 48 +9
11 Giresunspor 34 13 13 8 50 44 47 +6
12 Adanaspor 34 12 15 7 41 56 43 -15
13 Eskişehirspor 34 12 14 8 63 56 41 +7
14 Adana Demirspor 34 11 15 8 44 47 41 -3
15 Denizlispor 34 10 16 8 43 47 38 -4
16 Samsunspor 34 7 12 15 32 46 36 -14
17 Manisaspor 34 7 24 3 31 80 15 -49
18 Gaziantepspor 34 2 28 4 18 100 1 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 23 4 7 63 15 76 +48
2 Menemen Belediyespor 34 22 4 8 68 26 74 +42
3 Afjet Afyonspor 34 21 6 7 62 31 70 +31
4 Sivas Belediyespor 34 19 5 10 57 29 67 +28
5 Keçiörengücü 34 19 8 7 77 41 64 +36
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 7 11 58 32 59 +26
7 İnegölspor 34 17 9 8 53 41 59 +12
8 Sarıyer 34 13 16 5 44 45 44 -1
9 Tokatspor 34 11 13 10 37 45 43 -8
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 14 9 44 47 42 -3
11 Kastamonuspor 1966 34 12 18 4 46 49 40 -3
12 Eyüpspor 34 11 17 6 52 62 39 -10
13 Tuzlaspor 34 10 16 8 42 51 38 -9
14 Bodrumspor 34 10 16 8 39 53 38 -14
15 Amed Sportif 34 10 14 10 37 41 37 -4
16 Bucaspor 34 10 15 9 51 60 36 -9
17 Kocaeli Birlikspor 34 4 26 4 30 78 13 -48
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 32 1 19 133 17 -114
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 34 23 5 6 60 27 75 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 34 17 6 11 51 33 62 +18
3 Kemerspor 2003 34 15 7 12 62 44 57 +18
4 Bayrampaşa 34 16 9 9 43 34 57 +9
5 Düzcespor 34 14 7 13 41 34 55 +7
6 Ofspor 34 16 11 7 41 27 55 +14
7 Halide Edip Adıvar SK 34 13 9 12 45 33 51 +12
8 Erbaaspor 34 13 12 9 46 41 48 +5
9 Batman Petrolspor 34 12 10 12 43 36 48 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 34 11 14 9 42 44 42 -2
11 Çatalcaspor 34 10 13 11 33 37 41 -4
12 Kozan Belediyespor 34 11 17 6 42 52 39 -10
13 Yomraspor 34 9 15 10 23 42 37 -19
14 Erzin Belediyespor 34 10 18 6 35 53 36 -18
15 Bergama Belediyespor 34 8 16 10 35 54 34 -19
16 12 Bingölspor 34 7 14 13 28 42 34 -14
17 Orhangazi Belediyespor 34 6 15 13 34 52 31 -18
18 Çanakkale Dardanel SK 34 5 18 11 35 54 26 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
21.09.2018 20:00 Bursaspor 0 - 0 İstanbul Başakşehir
21.09.2018 20:00 Erzurum BB 0 - 1 Ankaragücü
22.09.2018 19:00 Trabzonspor - Göztepe
22.09.2018 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Ç.Rizespor
22.09.2018 16:00 Kayserispor - Atiker Konyaspor
23.09.2018 16:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
23.09.2018 19:00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
23.09.2018 19:00 Teleset M. Akhisarspor - Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 20:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 21:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 21:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 19:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 19:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 21:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 19:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 21:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 16:30 Korfez SK 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 16:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 16:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 16:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 16:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 15:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 19:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 16:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 16:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 15:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 16:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 15:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 16:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 16:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 15:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 16:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 16:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 15:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
Yukarı